TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

Koncert muzyki polskiej
w 1050. rocznicę Chrztu Polski


Katarzyna Gierla – sopran
Wojciech Winnicki – tenor
Wiktor Brzuchacz – organy
Łukasz Motyka – klarnet, słowo o muzyce

4 września 2016 r.
Kościół Chrystusa Zbawiciela
bezpośrednio po wieczornej mszy świętej o godz. 17


W programie m. in.:
F. Chopin, St. Moniuszko, K. Kurpiński, M. K. Ogiński, M. Karłowicz,
Z. Noskowski, A. Świerzyński, J. Podbielski

WSTĘP WOLNY


Mecenasi koncertu
Fundacja Scalam, Parafia Chrystusa Zbawiciela, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

GRA MIEJSKA "FRAKTALE"

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„ FRAKTALE”
w ramach III Festiwalu Fabryka światła
03 września 2016 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „FRAKTALE” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 03 września 2016 r. w Przasnyszu są:

Miasto Przasnysz
Mazowiecki Instytut Kultury
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.
2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-19 lat).
Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 03 września 2016 r. w godz. 12-15.00 na terenie miasta Przasnysz.
2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 dla każdej grupy wiekowej.
4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.
5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: mdkprzasnysz@o2.pl Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 02.09.2016r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.
8. Gra rozpocznie się 03 września 2016 r. o godz. 12.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).
9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
10. Gra kończy się 03 września 2016 r. o godz. 14.30. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 03 września 2016 r. nie później niż o godz. 15.00 na mecie Gry.
§ 4. Nagrody
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną w każdej z kategorii wiekowych, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Miasto Przasnysz.


§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY TPZP

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu („Klub Otwartego Umysłu”) na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Członków Towarzystwa
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku Zjazdu
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji uchwał i wniosków
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu
4. Sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
10. Wybory laureata nagrody „Przaśnika”

PRZAŚNIK 2016

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jak co roku rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 5 maja 2016 r. do prezesa Piotra Kaszubowskiego, ul. B. Joselewicza 10.

X MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
X Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
Jakie społeczeństwo - taka literatura
czyli współczesność w zwierciadle satyry

Współorganizatorami konkursu są:
– Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
– Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
– Oddział Ciechanowski Stowarzyszenie Autorów Polskich
– Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Celem konkursu jest:
1. Potrzeba promowania regionu poprzez sztukę.
2. Potrzeba wymiany doświadczeń twórczych poetów lokalnych i autorów z innych rejonów Polski.
3. Potrzeba obcowania z literaturą, mówiącą o ważnych problemach społecznych.
4. Potrzeba uczczenia 100. rocznicy śmierci H. Sienkiewicza, którego twórczość stanowi ważne dziedzictwo kulturowe Polski.
5. Potrzeba integrowania przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń poprzez wspólne działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.

Konkurs ma zasięg nieograniczony terytorialnie. Hasło konkursu nawiązuje do twórczości Henryka Sienkiewicza wybitnego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla.
Organizatorzy zapraszają dorosłych autorów z Polski i z zagranicy do udziału w tym wyjątkowym
konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Kategoria POEZJA
2. Kategoria PROZA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 3 satyrycznych utworów poetyckich lub jednego utworu prozatorskiego, napisanych w języku polskim.

Tematyka utworów ma swoim przesłaniem pokazywać w sposób zabawny, humorystyczny to, co w naszych czasach jest ważne, co śmieszy i irytuje, ma ukazywać wady, przywary dzisiejszych ludzi, ułomności życia społeczno- obyczajowego i politycznego oraz zawierać mądre przesłanie dla czytelnika w formie puenty.

Okazję do refleksji nad współczesnością daje 100. rocznica śmierci mistrza satyrycznych wątków i celności słowa jakim był Henryk Sienkiewicz. Forma prac może być dowolna; fraszka, satyra, piosenka, prześmiewczy wiersz rymowany lub biały, opowiadanie, felieton lub dowolnie zastosowana forma o treści humorystycznej, prześmiewczej, zabawnej. Nie może to być jednak utwór obraźliwy, szyderczy, przekraczający granice dobrego smaku i kultury.

Konkurs skierowany jest do autorów dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych, reprezentujących różne środowiska literackie, którzy zechcą podzielić się twórczością
nawiązującą do ww. tematyki społecznej i problemów bliskich ludziom współczesnym na całym świecie, wobec których poeci mają prawo i obowiązek zabierać głos również w formie literackiej satyry i zabawnej krytyki.

Zapewne wielu literatów w swoim dorobku twórczym posiada tego typu utwory.
X Mazowiecki Konkurs Literacki stwarza niebywałą dotychczas okazję, by się nimi podzielić.

Nadesłane utwory oceniać będzie jury, powołane przez organizatora.
Ważnym owocem konkursu będzie wydany tomik pokonkursowy.W książce tej zaprezentowane zostaną utwory laureatów i wybranych uczestników konkursu oraz tematyczne wiersze twórców lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy nakład 300 egzemplarzy, ok. 100 stron, formatu A5. Książka trafi do bibliotek i środowisk twórczych na terenie całej Polski, a także do środowisk literackich za granicą.

Koordynatorem projektu jest Bożenna Beata Parzuchowska – pomysłodawczyni konkursów,
przewodnicząca KMS TARAS i opiekunka Teatru Trzech Pokoleń, którego członkowie
zaprezentują podczas finału spektakl poetycko - muzyczny oparty o wybrane utwory.

Podczas spotkania finałowego zostaną ogłoszone wyniki konkursu, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz przyznane egzemplarze zbioru pokonkursowego. NAGRODY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W DNIU FINAŁU. Organizatorzy nie przewidują rozsyłania nagród do Laureatów. Spotkanie finałowe to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i dorobku twórczego oraz do wzajemnego poznania się. W tym roku będzie to spotkanie wyjątkowe – jubileuszowe ( dziesiąte). Ze względu na charakter utworów będzie to okazja do literackiej ZABAWY.

Na spotkanie finałowe zostaną zaproszeni laureaci, przedstawiciele środowisk twórczych
z Mazowsza, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście honorowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników przewidziany jest na jesieni 2016r. Będzie on podany na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz współorganizatorów Konkursu.

Termin nadsyłania prac upłynie 15.maja 2016r. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszystkie utwory powinny być napisane na maszynie lub komputerze Każdy utwór należy opatrzyć
godłem ( pseudonimem) i przesłać w zaklejonej kopercie na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m 14
06-300 Przasnysz, Polska
z dopiskiem X Mazowiecki Konkurs Literacki i zaznaczoną kategorią – POEZJA lub PROZA.

Do koperty z wierszami należy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem, w której znajdzie się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, koniecznie nr, tel do kontaktu lub adres email oraz krótka notka biograficzna i krótki wykaz dotychczasowych osiągnięć twórczych.

Udział w konkursie oznacza przyjęcie warunków regulaminu oraz zgodę uczestnika na bezpłatny wydruk wybranych utworów w wydanym przez organizatorów zbiorze oraz prezentację ich podczas finału i w mediach.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na spotkanie finałowe, a noclegi zapewnią tylko tym, którzy przybędą z najdalszych stron i zgłoszą taką potrzebę do organizatora najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym finałem.

Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 48/ 500 313 240 lub 48/509 717 759
lub poprzez pocztę e-mail b_parzuchowska@o2.pl lub b.parzuchowska@gimail.com

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

1.Cel konkursu:
- przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.
Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz jedenastu zbiorów poezji.
- ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości Mazowsza.
- integracja środowisk literackich i regionalnych.
- promocja regionu przez sztukę.
2. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2016 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami Mazowsza, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron. W przypadku przesłania wydruku komputerowego należy dołączyć płytę CD lub DVD z zapisanym tekstem.
5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2016 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.
11. Utwory należy nadesłać na adres:
Piotr Kaszubowski
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ul. Joselewicza 10, 06-300 Przasnysz
tel. 798 041 801, e–mail: pikas@op.pl
Patronat:
Starosta Przasnyski
Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Związek Literatów na Mazowszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

KRYSTYNA GROTKOWSKA NIE ŻYJE

W wieku 80 lat zmarła Pani Krystyna Grotkowska, przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu oraz aktywny członek naszego Stowarzyszenia.

Uroczystości pogrzebowe Pani Krystyny Grotkowskiej rozpoczną się w sobotę 7 listopada o godz. 10.40 w kaplicy szpitalnej, następnie o godz. 11.00 odbędzie się msza św. w kościele Chrystusa Zbawiciela.

MEDALE STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO A.D. 2015

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2015
w następujących kategoriach:
1. Twórca Uznany
2. Debiut
3. Medal Honorowy
Do nagrody nominowane powinny być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.) związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność artystyczną.
W kategorii TWÓRCA UZNANY kandydaci do medalu powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.
W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.
MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.
Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.
Nominacje, wraz z uzasadnieniem prosimy składać w sekretariacie MDK w Przasnyszu przy ul. 3 Maja 16, a także drogą elektroniczną na adres medalkotkowskiego@wp.pl w terminie do dnia 3 grudnia 2015r.

Kanclerz Kapituły - dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych - Krzysztof Gadomski
Ekspert Kapituły - Krzysztof Miecznikowski
Sekretarz Kapituły - Ewa Łukasiak

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. TADEUSZA ZAŁĘSKIEGO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

im. Tadeusza Załęskiego

„Mazowieckie pejzaże”


Organizatorami Konkursu Plastycznego im. Tadeusza Załęskiego „Mazowieckie pejzaże” są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Krasne

Cele i założenia konkursu

- pobudzenie inwencji twórczej dzieci , młodzieży i dorosłych;

- zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania twórczości plastycznej;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności malarskich;

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami;

- promocja uzdolnionych twórców przez druk nagrodzonych prac jako ilustracje w almanachu poezji;

Adresaci konkursu

- Konkurs ma charakter otwarty – skierowany do wszystkich malujących bez ograniczeń (dzieci, młodzież, dorośli);

- Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe : dzieci do lat 12, młodzież, dorośliTechnika

Technika dowolna (np. ołówek, węgiel, pastele, farby plakatowe, akwarelowe, olejne, kolaż, wycinanki itp.)

Format: A 4 lub A 3.Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest nadesłanie na adres organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w sieci internet;

2. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace w bezpiecznej kopercie;

3. Tematyka prac dotyczy krajobrazu ziemi mazowieckiej;

4. Prace konkursowe muszą być podpisane i zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę, adres , adres poczty email i numer telefonu lub telefonu szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także dopisek konkurs „Mazowieckie pejzaże”.

5. Do każdej pracy konkursowej osoby nieletniej należy dołączyć oświadczenie „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

6. Zgłoszenie prac przez osoby dorosłe jest równoznaczne z podpisaniem oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie (załącznik nr2 do Regulaminu).

7. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych we własnych celach;

8. Konkursowe prace podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy;

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w GBP w Krasnem;

10. Nagrodą jest zamieszczenie prac jako ilustracje do wierszy w almanachu poetyckim, a za najlepsze prace uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę indywidualną;

11. Autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani drogą meilową i telefonicznie;

12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: gbpkrasne@o2.pl.

13. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krasne.naszabiblioteka.comTermin składania prac

Prace należy składać do 30 listopada na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. KEN 4/2

06-408 Krasne

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI IM. TADEUSZA ZAŁĘSKIEGO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI

im. Tadeusza Załęskiego

„… nazwijcie Miłość moim imieniem.”Motto konkursu stanowi fragment utworu poety

- „Ostatnie pożegnanie” :


„Rzućcie mi w stopy ziemi kruszynę,

której kochałem pejzaż szalenie,

zatrzyjcie ścieżki brnące przez winę,

nazwijcie Miłość moim imieniem.”

Organizatorami Konkursu Poezji im. Tadeusza Załęskiego – „…nazwijcie Miłość moim imieniem…”)są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Krasne

Cele i założenia konkursu

- upamiętnienie twórczości poetyckiej Tadeusza Załęskiego (1921–2010),

- promocja talentów literackich;

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji;

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami;

- promocja uzdolnionych twórców przez druk nagrodzonych utworów w almanachu poezji;


Adresaci konkursu

- Konkurs ma charakter otwarty – skierowany do wszystkich piszących bez ograniczeń (dzieci, młodzież, dorośli);

- Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe : dzieci do lat 12, młodzież, dorośli;


Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie na adres organizatora zestawu wierszy dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w sieci internet;

2. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 utwory w postaci wydruku z komputera oraz zapisane w formie elektronicznej w pliku tekstowym na adres www.krasne.naszabiblioteka.com ;

3. Tematyka utworów jest dowolna;

4. Kopertę należy opatrzyć godłem (pseudonimem), a do niej dołączyć kartkę z takim samym godłem i informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty email),

5. Do każdej pracy konkursowej osoby nieletniej należy dołączyć oświadczenie „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

6. Zgłoszenie utworów przez osoby dorosłe jest równoznaczne z podpisaniem oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie (załącznik nr2 do Regulaminu);

6. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów konkursowych we własnych celach;

7.Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy;

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w GBP w Krasnem;

9. Nagrodą jest zamieszczenie utworów w almanachu poetyckim, a za najlepsze utwory uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę indywidualną;

10. Autorzy wyróżnionych utworów zostaną poinformowani droga meilową i telefonicznie;

11. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: gbpkrasne@o2.pl

12. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krasne.naszabiblioteka.com

13. Prace należy składać do 30 listopada na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. KEN 4/2

06-408 Krasne

dopisek: KONKURS

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” w ramach II Festiwalu Fabryka światła 12 września 2015 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 12 września 2015 r. w Przasnyszu są:

Miasto Przasnysz
Mazowiecki Instytut Kultury
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.
2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-19 lat).
Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 12 września 2015 r. w godz. 11-14 na terenie miasta Przasnysz.
2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 dla każdej grupy wiekowej.
4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.
5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: mdkprzasnysz@o2.pl Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 07.09.2015r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.
8. Gra rozpocznie się 12 września 2015 r. o godz. 11.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).
9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
10. Gra kończy się 12 września 2015 r. o godz. 14.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 r. nie później niż o godz. 14.30 na mecie Gry.
§ 4. Nagrody
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną w każdej z kategorii wiekowych, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Miasto Przasnysz.


§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

WSPOMNIENIE O IZABELI MAĆKOWSKIEJ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza w sobotę, 27 czerwca o godz. 18.30 do kościoła oo. pasjonistów w Przasnyszu na mszę św. za duszę śp. Izabeli Maćkowskiej, a po mszy na koncert muzyki klasycznej i wspomnieniową herbatkę.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "PRZAŚNIKA"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na uroczystość
wręczenia statuetki „Przaśnika”
ks. prał. dr. Andrzejowi Maciejewskiemu

w dniu 5 czerwca 2015 r. o godz. 16.00
w "Klubie Otwartego Umysłu"
Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

w programie m. in.
• Występ Chóru Parafii św. Wojciecha w Przasnyszu
• Tort okolicznościowy

WALNE ZEBRANIE TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie
w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)
W programie:
* Sprawozdanie merytoryczne w finansowe za 2014 r.
* Przedstawienie planów TPZP na 2015 r.
* Wybory "Przaśnika"
* Sprawy różne

KONCERT PAPIESKI

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
Niedziela 19 kwietnia 2015 r.
godz. 18.00

Wykonawcy:
Barbara Żarnowiecka (sopran)
Łukasz Motyka (klarnet)
Wiktor Brzuchacz (organy)

W programie m. in.:
J. S. Bach, A. Vivaldi, B. Kovacs, G. A. Paganelli oraz fragmenty poezji K. Wojtyły

Koncert współfinansuje Fundacja Scalam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12