TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej


FINAŁ XIII MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO I PROMOCJA ANTOLOGII PT. "TO PRZEMIJANIE MA SENS"

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 16.00
Organizatorzy: Miasto Przasnysz, Powiat Przasnyski, Koło Miłośników Sztuki "Taras", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu, Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich.

SPEKTAKL "FASCYNUJĄCA OPOWIEŚĆ" W WYKONANIU TEATRU TRZECH POKOLEŃ

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
10 listopada 2019 r. godz. 17.00
wg scenariusza opartego na epopei "Pan Tadeusz"
Adaptacja sceniczna: Bożenna Beata Parzuchowska
Organizatorzy: Koło Miłośników Sztuki "Taras", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejski Dom Kultury im. S. Ostoi-Kotkowskiego, Miasto Przasnysz.
Projekt współfinansowany przez Powiat Przasnyski.

KONFERENCJA NAUKOWA: DROGI DO WOLNOŚCI

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza na konferencję naukową

Drogi do wolności
– w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

która odbędzie się w dniu 26 października (sobota) 2019 r. o godz. 10.50
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu (Klub Otwartego Umysłu), ul. 3 Maja 16

Program konferencji:
godz. 11.00 – Powitanie gości.
Referaty:
1. godz. 11.10 – Maria Weronika Kmoch - Rewolucja 1905 r. na Północnym Mazowszu i jej następstwa.
2. godz. 11.35 – dr Leszek Arent - Mława i powiat mławski w czasie pierwszej wojny światowej.
3. godz. 12.05 – dr Piotr Kaszubowski - Duchowieństwo powiatu przasnyskiego u progu niepodległości.
4. godz. 12.30 – dr Andrzej Biały – Polacy na Białorusi sowieckiej: sprawozdanie z kwerendy w archiwach i bibliotekach białoruskich.
12.50-13.10 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Współorganizatorzy i sponsorzy konferencji:
Miasto Przasnysz
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Fundacja „Scalam – prostujemy drogi życia"
Klub "Gazety Polskiej" w Przasnyszu

JESIENNE KONFRONTACJE POETYCKIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
19 października 2019 r., godz. 16.00
W programie występ grupy poetów z Żyrardowskich Wieczorów Literackich oraz poetów z Przasnysza, Mławy i Ciechanowa.
Organizator: Klub Literacki "Jantar" przy TPZP.

JAN JÓZEF LIPSKI - LEWICOWY PATRIOTA

Gościem spotkania będzie dr Łukasz Garbal, autor dwutomowego dzieła „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”
Spotkanie poprowadzi red. Przemysław Prekiel.

4 października 2019 r. (piątek) o godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
("Klub Otwartego Umysłu")

URCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STATUETKI "PRZAŚNIKA" TADEUSZOWI SIÓŁKOWSKIEMU

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
21 września 2019 r., godz. 16.00
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Związek Harcerstwa Polskiego
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

UROCZYSTOŚCI 80. ROCZNICY NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ

17:00 - Wykład: "17 września 1939 r. - agresja ZSRR na Polskę - jak do tego doszło?" - dr Andrzej Biały, Klub Otwartego Umysłu MDK.
18:30 - Msza św. za Ojczyznę - Kościół Pasjonistów w Przasnyszu.
19:30 - Przemarsz pod pomnik katyński na placu przyklasztornym, zapalanie zniczy.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

SPOTKANIE PROMOCYJNE VI TOMU "ROCZNIKA PRZASNYSKIEGO"

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
14 września 2019 r., godz. 18.00.
Zadanie publiczne pt. "Wydanie Rocznika Przasnyskiego, tom VI" jest współfinansowane przez Miasto Przasnysz.
Wydarzenie organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZP ORAZ WYSTAWY NATALII I MARKA KRAUSSÓW

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
zapraszają na
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
Marka Kraussa i Natalii Pietrzak-Krauss
nt. „Przasnysz PKS” i „Przasnyskie koty”
w dn. 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16.30
w Miejskim Domu Kultury
(Klub Otwartego Umysłu)

***
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza w dniu 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 18.00 do Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu („Klub Otwartego Umysłu”) na Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku Zebrania
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji uchwał i wniosków
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu 4. Sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
8. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZP

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu („Klub Otwartego Umysłu”) na Walne Zebranie Członków Towarzystwa
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku Zebrania
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji uchwał i wniosków
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu
4. Sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
8. Plan pracy TPZP na 2018 r.
8. Sprawy różne

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „FOTOGRAFIA”

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„FOTOGRAFIA”
w ramach IV Festiwalu Fabryka Światła
09 września 2017

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „FOTOGRAFIA” (zwanej dalej „Grą”) rozgrywanej 09 września 2017 r. w Przasnyszu są:
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.
2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz oraz Firmy z terenu Przasnysza.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-19 lat).
Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 09 września 2017 r. w godz. 11.00-12.30 na terenie miasta Przasnysz.
2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 Zespoły dla każdej grupy wiekowej.
4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.
5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: mdkprzasnysz@o2.pl Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 07.09.2017r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.
8. Gra rozpocznie się 09 września 2017 r. o godz. 11.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).
9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
10. Gra kończy się 09 września 2017 r. o godz. 12.30. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 09 września 2017 r. nie później niż o godz. 13.00 na mecie Gry.
§ 4. Nagrody
1. Organizatorzy zapewniają nagrody i upominki.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

ZMARŁ MARIUSZ BONDARCZUK

11 czerwca 2017 r. w wieku niespełna 69 lat zmarł Mariusz Aleksander Bondarczuk, dziennikarz, publicysta, regionalista, wieloletni (1991-2001) prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Mariusza Bondarczuka odbędą się w piątek 16 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w Kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu.
Przed Mszą Żałobną o godz. 13.00 odbędzie się różaniec w kaplicy domu pogrzebowego “Juniak” Sierakowo 59.

Z DZIAŁALNOŚCI UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej po przerwie świątecznej powrócił do swoich zajęć. Słuchacze z utęsknieniem czekali na spotkania z koleżankami i kolegami w grupach, ale przede wszystkim z ulubionymi wykładowcami. Warto przypomnieć, że w drugim roku istnienia Uniwersytetu działa 5 grup edukacyjnych , a poza tym bardzo cenione wśród uczestników są zajęcia taneczne, pilastes i gimnastyka odbywające się 2 razy w tygodniu.
Ważnym wydarzeniem witającym Nowy 2017 Rok był wyjazd studentów oraz sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 10 stycznia do Teatru Komedia w Warszawie na sztukę „Żona potrzebna od zaraz” na fajną, inteligentną komedię pełną słownego humoru oraz zaskakujących i zabawnych sytuacji. Obsada wyśmienita, tematyka współczesna. Spektakl trwał 2 godz., a chciałoby się pozostać w tym klimacie jeszcze dłużej. Największymi oklaskami obdarowana została Maria Pakulnis za rolę sprzątaczki, a później udawanej żony głównego bohatera (Przemysław Sadowski) oraz Magdalena Wójcik za rolę żony szefa (Marcin Troński), w rękach którego leżał los głównego bohatera (awans w firmie).
Był to bardzo dobry wybór. Uczestnicy wyjazdu prosili o zaplanowanie następnego wyjazdu.
Z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej do kontaktu z nami.
Tel. 502 274 234 ; e-mail: utw.tpzp@gmail.com

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA

Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
wznawia działalność w roku 2016/2017

Program zajęć jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań osób starszych, którzy mogą wolny czas poświęcić na różne formy działania w grupie, m.in.
- edukację (języki obce, komputer – poziom podstawowy i średni
prowadzony ciekawie w bardzo przyjaznej, lekkiej i bezstresowej formie.
- rozwój własnych umiejętności – rękodzieło (haftowanie, szydełkowanie,
robótki na drutach …itp).
- gry towarzyskie (karty, warcaby, szachy, gry planszowe, szarady, krzyżówki).
- kulturę (wyjazdy na spektakle teatralne, wycieczki krajoznawcze, wycieczki
rowerowe, chodzenie z kijkami… itp).
- dbałość o kondycję i sprawność fizyczną poprzez taniec i gimnastykę.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 października (czwartek)
o godz. 15.00 w Publicznym Gimnazjum przy ul. Orlika.
Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania swoich propozycji dotyczących spędzania wolnego czasu przez seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Do miłego zobaczenia.
Zarząd UTW

Kontakt tel. 502 274 234

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12