TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej


STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJRozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej”, zwane dalej Towarzystwem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Przasnysz.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych stowarzyszeń, fundacji i funduszy o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Towarzystwo może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.


Rozdział II

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem Towarzystwa jest:

1. Pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej, sprzyjającej rozwojowi Ziemi Przasnyskiej;
2. Aktywne uczestnictwo w gospodarczym, społecznym, kulturalnym, oświatowym i wydawniczym działaniu na rzecz miasta Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej;
3. Poznawanie przeszłości historycznej Ziemi Przasnyskiej;
4. Popularyzacja wiedzy historycznej, współczesnej i kulturalnej o Ziemi Przasnyskiej;
5. Popieranie i pielęgnowanie wartościowych tradycji Ziemi Przasnyskiej;

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Opracowywanie oraz zgłaszanie wniosków i propozycji w zakresie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego;
2. Inicjowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz Ziemi Przasnyskiej;
3. Inicjowanie i organizowanie konferencji naukowych, spotkań i odczytów;
4. Przygotowywanie materiałów do biuletynów i wydawnictw;
5. Współpracę w wyszukiwaniu i gromadzeniu dokumentów i eksponatów dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu;
6. Popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do ukształtowania się środowiska twórczego w Przasnyszu;
7. Propagowanie wartości kultury regionalnej przez imprezy kulturalne i artystyczne;
8. Popularyzacja Towarzystwa w środkach masowego przekazu;


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

- członków rzeczywistych,
- członków honorowych,
- członków wspierających.

§10

Członek rzeczywisty:

1. Członkiem rzeczywistym może być każdy obywatel polski zainteresowany merytoryczną działalnością Towarzystwa.
2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§11

Członek rzeczywisty ma prawo do:

1. Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2. Uczestniczenia w zgromadzeniach, zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu;
3. Udziału w konferencjach, odczytach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo;
4. Oceniania działalności Towarzystwa oraz wysuwania wniosków i postulatów do władz Towarzystwa.

§12

Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa.
§13

Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa;
2. Skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień;
3. Wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§14

1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Towarzystwa, Walny Zjazd Członków Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Ziemi Przasnyskiej;
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego;
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich;
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa.
2. Członek wspierający działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału w zebraniach organizowanych przez Towarzystwo z głosem doradczym.

§16

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa;
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w wypadku utraty osobowości prawnej.


Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walny Zjazd Członków Towarzystwa,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna.


§18

Pełnienie wszystkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe.

§19

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały obradującego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa.

§20

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków Towarzystwa zwołany przez Zarząd Towarzystwa.
1. Uchwały Walnego Zjazdu Członków są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.
2. Walny Zjazd Członków Towarzystwa może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
4. Wybór 7 członków Zarządu Towarzystwa i 3 członków Komisji Rewizyjnej;
5. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa;
6. Zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zjazdu członków;
7. Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa;
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa;

§22

W Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:
- Członkowie rzeczywiści;
- Członkowie honorowi.
W Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą wziąć udział:
- Członkowie wspierający;
- Osoby zaproszone.

§23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa - Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed zwołanym Zjazdem.

§24

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków może być zwołany na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków musi odbyć się w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

§25

Zarząd Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zjazdami.

§26

W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi 7 członków wybranych na Walnym Zjeździe Członków.

§27

1. Zarząd Towarzystwa wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

§28

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa;
3. Organizowanie zebrań, narad, konferencji i odczytów;
4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu oraz zatwierdzanie bilansu;
5. Przyjmowanie członków rzeczywistych;
6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, fundacji i funduszy krajowych;
8. Zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;
9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
10. Redagowanie własnego czasopisma;
11. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa;
12. Powoływanie kół i ustalanie regulaminów ich działalności;
13. Ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa.

§29

1. Zarząd Towarzystwa zbiera się co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§30

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§31

Komisja Rewizyjna:

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 osób wybieranych na Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa;
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji mają prawo:
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
9. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa,
- składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Członków Towarzystwa.
- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.


Rozdział V

KOŁA TOWARZYSTWA

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło.
2. Koła powołuje Zarząd Towarzystwa.
3. W skład Koła powinno wchodzić co najmniej 5 członków Towarzystwa.
4. Zakres działania kół określa regulamin ustalony przez Zarząd Towarzystwa.


Rozdział VI

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§35

Majątek Towarzystwa składa się z:

- wpisowego i składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku trwałego Towarzystwa.

1. Wysokość wpisowego i składek ustalana jest przez Walny Zjazd.
2. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceperwzesa Zarządu, Skarbnika i jednego Członka Zarządu.
3. Cały uzyskany dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
5. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu Członków powziętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§40

Decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§41

Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Towarzystwa, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa